Tüzük

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU

(KSÜTBAT) TÜZÜĞÜ

 Madde 1: Kuruluş

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında, DPÜ Tıp Fakültesi bünyesinde, “Bilimsel Araştırma Topluluğu” (DUTBAT) adı altında bir Meslek Ağırlıklı Topluluk (MAT) olarak oluşturulmuştur. 2018-2019 eğitim öğretim yılından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesine katılmıştır.

Madde 2: Amaç

KSÜTBAT’ın amacı KSBÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel araştırma, çalışma ve etkinliklere katılmalarını sağlamak, uzmanlık hedeflerini belirleyip bu hedefe ulaşmak için çalışmalarda bulunmalarını sağlamak ve meslek hayatlarında kullanabilecekleri tecrübeleri kazanmalarını desteklemektedir.

Madde 3: Kapsam

Bu tüzük, çalışma süresince KSBÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu üyelerini ve bu birimle çalışma yapan öğrencileri kapsar.

Madde 4: Etkinlikler

KSÜTBAT şu etkinliklerde bulunur:

a) Öğrencilerin görev alabilecekleri araştırma alanlarını ve konularını belirlemek

b) Öğretim elemanlarının da desteği ile araştırma önerileri geliştirmek

c) Bünyesinde araştırma projeleri yürütmek ve uygun görülen araştırma projelerine katılmak

d) Tıp alanındaki gelişmeleri izlemek ve üyelerini bu konuda bilgilendirmek

e) Her türlü eğitici belgeyi bulmak, geliştirmek ve üyelerine ulaştırmak

f) Bilimsel amaçlı konferans, panel, seminer, kongre ve kurslar düzenlemek, başkalarınca düzenlenen benzeri toplantılara katılmak

g) Benzer amaçlar için çalışan diğer özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak

Madde 5: Organlar

KSÜTBAT’ın organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

d) Denetleme Kurulu

e) Alt Çalışma Grupları

Genel Kurul

Madde 6.1: Genel Kurul’un Oluşumu

Genel Kurul Üyesi olabilmek için üyelerin her Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu’na dilekçe vermesi gerekmektedir. Genel Kurul Üyesi olacakların en az bir yıllık topluluk aktif üyesi olmaları gerekmektedir.

Madde 6.2: Genel Kurul’un Görevleri

Genel Kurul’un görevleri şunlardır:

1) Yönetim Kurulu Başkanı'nı seçmek.

2) Yönetim Kurulu’nun çalışmaları ile ilgili ana kriterleri belirlemek.

3) Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını denetlemek ve ibraz etmek.

Madde 6.3: Genel Kurul’un Toplanması

Genel kurul her yıl Ekim ayında ve yönetim kurulu başkanı seçimi için Mayıs ayında, genel kurula katılmak için başvuranlar ve yönetim kurulundan en az üç üyenin katılımı ile,iki kez toplanır. Toplantının gündemi, yeri ve tarihi toplantıdan en az 15 gün önce Yönetim Kurulu tarafından duyurulur. Ekim ve Mayıs aylarındaki olağan toplantılar dışında Yönetim Kurulu’nca ya da Genel Kurulu oluşturan üyelerin en az yarısının Yönetim Kurulu’na vereceği yazılı istek üzerine olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantıların gündemi, yeri ve tarihi de toplantıdan en az 15 gün önce duyurulur.

Yönetim Kurulu

Madde 7.1: Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

Yönetim Kurulu 3 Danışman Öğretim Üyesi ve KSBÜ Tıp fakültesi öğrencilerinden oluşacak Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları (2 adet) ve Genel Sekreter,  olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Danışman Öğretim Üyeleri, KSÜTBAT Kurucu Üyeleri tarafından Genel Kurul’a önerilir. Diğer üyeler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından seçilir ve Madde 12’deki esaslardan biri gerçekleşinceye kadar görevde kalır. Danışman Öğretim Üyeleri hariç Yönetim Kurulu’na seçilecek olanların en az bir yıllık topluluk üyesi olmaları ve topluluk içerisinde aktif rol alması gerekmektedir. Yönetim kurulunun süresi 2 yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevini bırakma talebi Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir ve kararlaştırılır.

Madde 7.2: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

a. Başkan: Topluluğun genel işleyişinden sorumludur. Sene içerisindeki faaliyetlerin plan, program ve yürütülmesinden sorumludur. Yönetim kurulunun diğer üyelerini ve görev dağılımlarını belirler. Kongre başkanlığını yapar veya başkanı seçer.

b.1 Başkan Yardımcısı: ULUBAT sorumlusudur ve Yaz Stajı koordinatörüdür.

b.2 Başkan Yardımcısı: Çalışma Grupları sorumlusudur

c. Genel Sekreter: Topluluğun evrak işlerini yapar. Gerekli etkinlikler için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar.

Madde 7.3: Yönetim Kurulu’nun Toplanması

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ayda bir kez toplanır.

Danışma Kurulu

Madde 8.1: Danışma Kurulu’nun Oluşumu

Danışma Kurulu, Kurucu Üyeler’in Genel Kurul’a sunduğu öğretim üyelerinden Temel Bilimler , Dahili Bilimler ve Cerrahi Bilimlerden birer öğretim üyesi olacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde 8.2: Danışma Kurulu’nun Görevi

Danışma Kurulu’nun görevi, Yönetim Kurulu’nun ilettiği proje ve çalışma taslaklarını değerlendirmek ve tavsiye kararı vermektir.

Denetleme Kurulu

Madde 9.1: Denetleme Kurulu’nun Oluşumu

Denetleme Kurulu, KSÜTBAT Danışman Öğretim Üyeleri’nin atayacağı iki kişiden oluşur ve iki yıl sürelidir.

Madde 9.2: Denetleme Kurulu’nun Görevi

Denetleme Kurulu’nun görevi, Çalışma Grupları ve Yönetim Kurulu’nun çalışma ve harcamalarını denetleyerek Genel Kurul’a “denetleme raporu” vermektir.

Çalışma Grupları

Madde 10.1: Çalışma Grupları’nın Oluşumu

Çalışma Grupları, işleyişleri ve sorumluları her akademik yılın başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 10.2: Çalışma Grupları

  1. Bilimsel Araştırma ve Yayınlar Çalışma Grubu ; Yayın tarama olanaklarından Çalışma Grupları’nın ve tıp fakültesi öğrencilerinin  yeterli şekilde faydalanabilmeleri için gerekli düzenleme ve programları yapar. Tıp fakültesi öğrencilerini bilimsel yazındaki son gelişmelerden haberdar eder ve makale tartışma saatleri düzenler. Tıp fakültesi öğrencilerinin araştırmalara katılmalarını sağlar ve araştırma yapmalarını destekler.
  2. Sinirbilim Çalışma Grubu ; Nöroloji, Psikiatri ve Nöroradyoloji alanlarını      öğrencilere tanıtır, bu alanlarda çalışmaları takip eder ve gerekli çalışmaları yapar.
  3. Klinik Eğitim Çalışma Grubu ; Öğrencilere tanıtarak gelecekte kullanacakları klinik ve pratik becerileri geliştirmelerine yardım eder.
  4. Cerrahi Bilimler Çalışma Grubu: Cerrahi bilimlerin tanıtılması ve haklarında çalışmalar yapılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirir.
  5. Tıp Teknolojileri Çalışma Grubu: Günümüzde gerçekleştirilen tıp temelli veya tıpta kullanımı yaygın olan teknolojilerin takibini ve tanıtılmasını sağlar

Madde 10.3: Çalışma Grupları Sorumluları ve Aktif Üyelik

Çalışma Grupları sorumluları her grup için, bir sorumlu ve uygun görülen sayıda yardımcı olacak şekil de, Genel Kurul üyeleri içerisinden Yönetim Kurulu’nca seçilir. Her Genel Kurul üyesi yalnızca bir Çalışma Grubu için seçilebilir. Çalışma Grubu üyeleri Madde 12’de belirtilen esaslar gerçekleşinceye kadar görevlerini sürdürür. Çalışma Grubu üyeleri Aktif üye olarak geçer.

Madde 10.4: Çalışma Grupları’nın Toplanması

Her çalışma grubu ayda en az bir kez toplanır ve toplantıda alınan kararlar Çalışma Grupları Sorumlusu tarafından Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Üye Alımı ve Üyelik Türleri

Madde 11: Üye Alımı

Topluluğa üye olma işlemleri bat.ksbu.edu.tr adresinden üyelik işlemleri bölümünden yapılır. Yıl boyunca isteyenler üye olabilir. Yönetim her güz ve bahar dönemi başında üyelik başvurularını değerlendirir.

Madde 11.1: Üyelik Türleri

  1. Pasif Üye: KSBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri üyelik formunu doldurarak toplulağa üye olabilir. Pasif üyelere herhangi bir yaptırım veya ödeme talebi kesinlikle yapılamaz. Pasif üyeler genel etkinliklere katılma hakkı ve aktif üyeliğe başvurma hakkına sahiptir.
  2. Aktif Üye: Pasif üyeler, site üzerinden çalışma gruplarına başvurarak aktif üye olurlar . Aktif üyeler tüm etkinliklere katılarak ve etkinlik düzenlemelerinde yer alırlar. Arka arkaya 3 çalışma grubu toplantısına katılmayanlar aktif üyelik statüsünden düşerler.

 

Madde 12: Üyeliğin sonlandırılması

Kurucu Üyeler ve Danışma Kurulu üyeleri hariç, üyelikler üyenin mezun olması, okul ile ilişkisinin kesilmesi ya da kendi üyeliğini sonlandırma isteği üzerine iptal edilir. Üyenin çalışmalar süresince birbirini takip eden üç birim toplantısına katılmaması ya da KSÜTBAT Tüzüğü’ne aykırı hareket etmesi durumunda Yönetim Kurulu’nun görev süresi dolmadan, üyeliğe son verilebilme yetkisi vardır.

Madde 13: KSÜTBAT Tüzüğünde Yer Almayan Durumlar

KSÜTBAT Tüzüğünde yer almayan durumlar “KSBÜ Öğrencilerinin Kuracakları Toplulukların Uyacakları Kurallar ile İlgili Yönerge”ye göre değerlendirilir.

Madde 14: Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurul üyelerinin tüzük değişikliği talebi sonrasında yapılan oylamada 2/3 oy çoğunluğunun sağlanması durumunda gerçekleşir.

Madde 15: Yönetim Kurulu’nun Seçilememesi

Olağan ve Olağandışı Genel Kurullarda Yönetim Kurulu’nun seçilememesi, Topluluk yapısına zarar verecek durumların oluşması ve topluluğun çalışmalarının durması durumlarında Danışman Üyelerin önerileri ile Yönetim Kurulu, Kurucu Üyeler tarafından oluşturulacaktır. Madde değişikliği 3 danışman üyenin oy birliği ile belirlenir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2019, Cumartesi